Salgs- og leveringsbetingelser

Allminnelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Partene

Dette er salgs- og leveringsbetingelser som gjelder for alle leveranser av varer som kjøpes fra Multilakk også kalt leverandøren, av kunden også kalt kjøper eller kunden, med mindre annet avtales mellom dem.

Leverandøren: Multilakk AS, Adresse: Plogfabrikkvegen 9, 4323 Kleppstasjon, Epost: post@multilakk.no, telefon: 99 55 44 22 , Orgnr: 889302372, 

2. Ordreinngåelse

En ordre som inngås mellom kunden og leverandøren er bindende med mindre leverandøren underretter kjøperen om noe annet straks ordren er kommet til leverandørens kunnskap.

3. Pris / Fraktbetingelser-beregning

3.1 En ordre inngås til leverandørens normale salgspris som gjelder på dato for ordreinngåelse dersom ikke annen pris er oppgitt i leverandørens tilbud.

3.2 Hvis endringer i kostnadene nødvendiggjør prisendringer innen levering finner sted, har leverandøren ved meddelelse til kjøperen rett til å endre prisen tilsvarende eller å annullere ordren dersom kjøperen ikke kan akseptere den endrede pris. 

3.2 Fraktkostnad følger postens frakter intill 35kg  (mål 120x60x60cm)(www.posten.no). Hvis varekjøpet avviker på antall kg og mål så beregnes frakt manuelt (fraktpriser innhentes). Fraktkostnaden kan da etterfaktureres.

3.3 Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten varsel.

4. Levering

4.1 Ved leveranse benyttes leverandørens standardemballasje om vi synes det er hensiktsmessig. Vi vil anvende slik transportemballasje som leverandøren anser nødvendig.

4.2 Standardemballasjen er inkludert i prisen, men der leverandøren anser at en bør bruke spesialemballasje kan kunden blir fakturert for dette tillegget.

4.3 Leveringstiden er normalt 1-7 dager ut fra vårt lager. Normal post/fraktgang er utenom.

4.4 Ved levering av produkter spesielt fremstilt for kjøperen, har leverandøren rett til å levere og fakturere 10% mer eller mindre enn avtalt kvantum.

4.5 Vi reserverer oss mot at varer kan være utsolgt.

4.6 Varer som bestilles og sendes skal hentes på utleveringsstedet i tide. Uavhentete pakker som kommer i retur til oss vil bli belastet med et gebyr på kr 200,-.  

5. Forsinkelse

5.1 Kjøperen er bare berettiget til å heve ordren dersom leveransen er forsinket med mer enn 14 dager fra den avtalt leveringstid.

5.2 Kjøperen er bare berettiget til å kreve erstatning for forsinkelsen dersom den skyldes feil, mangel eller forsømmelse fra leverandøren, eller noen som han svarer for og ordren heves som følge av forsinkelse. Erstatning kan bare kreves for dokumentert tap kjøperen har lidt som følge av forsinkelsen begrenset til 15% av prisen for den del av leveransen som heves på grunn av forsinkelsen.

5.3 Under ingen omstendighet skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

6. Betaling

6.1 Kjøperen betaler den bestilte ordren med Klarna hvis ikke annet er avtalt med Multilakk.

6.2 Ved utstedt faktura gjelder følgende: Betaler ikke kjøperen ved forfall, skal han betale den til enhver tid gjeldende rentesats og gebyrer etter Morarenteloven av 1976.

6.3 Leverandøren har eiendomsrett (salgspant) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i henhold
til Pantelovens § 3-14.

7. Retur av varer

7.1 Standardvarer selges ikke med returrett og tas bare i retur etter forutgående avtale. Kreditering av slike returvarer skjer til redusert pris, fastsatt av leverandøren. Returfraktutgifter bæres av kjøper. Spesielt framstilte varer tas ikke i retur (for eksempel kappet metervarer som filter, slanger etc., blandet lakk eller spraybokser osv.)

8. Angrefrist

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen på 14 dager. Kjøper må fresette dette skriftlig på en e-post til oss (post@multilakk.no). Husk å merk eposten med ordrenummer dette gjelder.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. 

Angrefristen gjelder ikke ved kjøp av lakk eller maling som er blandet på spesialkode på oppfordring fra kjøper.

9. Mangler

8.1 De leverte varers kvalitet er fastlagt ved leverandørens standardspesifikasjon eller ved spesielt avtalte ved avvik fra denne.

8.2 Svarer de enkelte varer ikke til spesifikasjonene og varene ikke er tatt i bruk, plikter leverandøren snarest mulig etter kjøperens reklamasjon å levere en ny feilfri vare. Kjøperen plikter å returnere de mangelfulle varer etter avtale med leverandøren og for dennes regning og risiko.

8.3 Hvis leveransen er helt eller delvis tatt i bruk, plikter leverandøren etter eget valg og snarest mulig etter kjøperens reklamasjon, å levere en ny feilfri vare eller å kreditere fakturaprisen for den mangelfulle vare.

8.4 Utover det som er angitt i pkt. 8.2 og 8.3 ovenfor plikter leverandøren å betale erstatning bare for dokumentert tap som kjøperen har lidt som følge av mangelen, og bare dersom kjøperen påviser at han har fulgt de forutsetninger og prosedyrer som er angitt av leverandøren såfremt avvik fra disse kan ha forårsaket tapet.
Erstatningen er i ethvert tilfelle begrenset til kr.100.000,- Under ingen omstendighet skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. Ansvarsbegrensningen i dette punkt gjelder likegyldig om kjøpet heves som følge av mangelen eller ikke.

8.5 Kjøperen må reklamere skriftlig innen rimelig tid fra mottakelsen av leveransen dersom varene avviker fra spesifikasjonene på en måte som burde ha vært oppdaget ved en forsvarlig mottakskontroll. 

8.6 Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjon skje innen rimelig tid fra den dag avviket burde ha vært oppdaget.

8.7 Kjøperen må reklamere skriftlig til leverandøren. Gjøres ikke dette, taper kjøperen retten til og påberope seg manglene.

10. Produktansvar

9.1 Leverandørens ansvar dekker bare person- eller tingskader som bevislig er forårsaket av den leverte vare.

9.2 Leverandøren er uten ansvar for enhver skade som kan tilskrives en anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme gjelder hvis varen benyttes på underlag eller utsettes for påvirkning av for eksempel vær og fuktighet som varen ikke er beregnet for. 

Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller hvis varen ikke er hensiktsmessig oppbevart. Det påhviler kjøperen å godtgjøre at skaden ikke skyldes manglende overholdelse av produsentens instrukser om bruk av varen. Kjøperen må dessuten godtgjøres at skaden ikke skyldes forhold som nevnt i første avsnitt.

9.3 Hvis ikke annet er avtalt, er leverandørens ansvar for tingskader begrenset til kr 1 mill. for hvert ulykkestilfelle. Leverandørens ansvar omfatter under ingen omstendighet driftstap, tapt fortjeneste eller annet lignende indirekte tap.

9.4 I den utstrekning leverandøren måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøperen forpliktet til å holde leverandøren skadesløs i samme
omfang som leverandørens ansvar er begrenset etter pkt. 9.1-9.3.

9.5 Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatnings ansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den annen om det.

9.6 Leverandøren og kjøperen er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke av den domstol som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade som påstås forårsaket av den leverte vare.

11. Leverandørens konsulentansvar

Leverandøren har ikke ansvar for konsulentbistand gitt til kjøperen med mindre leverandøren uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra leverandøren eller noen som han svarer for. Under ingen omstendighet omfatter slikt ansvar driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. Den samme ansvarsbeløpsgrense som er angitt i pkt. 9.3 gjelder også for leverandørens konsulentansvar.

12. Tvist og konfliktløsning

11.1 Enhver tvist mellom leverandøren og kjøperen angående disse betingelsene og leveranser foretatt i henhold til dem, skal avgjøres ved voldgift. Partene skal sammen oppnevne en voldgiftsrett på tre personer. Dersom partene ikke kommer til enighet om voldgiftsrettens sammensetning innen 3 uker etter at en av dem skriftlig har krevet voldgift, kan hver av partene kreve at lagmannen i Eidsivating skal oppnevne voldgiftsretten. Voldgiftsrettens formann skal være jurist. For øvrig så skal Tvistemålslovens kap.32 anvendes så langt den passer.

11.2 Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

11.3 Generelt: Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

13. Force majeure

12.1 Dersom leverandøren godtgjør at levering hindres av forhold utenfor hans kontroll, gir ikke mangel eller forsinkelse som skyldes force majeure – situasjonen kjøperen rett til å kreve misligholdsbeføyelser. Som force majeure regnes enhver uforutsigbar hendelse eller omstendighet som man ikke kunne råde over eller regne med ved inngåelsen av avtalen. 

Dette gjelder også pandemier eller større finanskriser. Likviditetsproblemer regnes ikke som force majeure. Den part somønsker å påberope seg force majeure skal uten ugrunnet opphold underrette den annen part om den aktuelle hindring og om når ytelsen antas å kunne gjennomføres.

Så snart force majeure-situasjonen er opphørt eller ikke lenger hindrer eller gjør oppfyllelse vesentlig vanskeligere enn normalt, skal ytelsen gjennomføres.